Swydd wag - Swyddog Cymorth Tîm

11/11/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

Bydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn dechrau ar yr Arolwg o Etholaethau Seneddol ar ddechrau 2021. Mae’r Comisiwn yn gyfrifol am lunio Ffiniau Etholaethau Seneddol yng Nghymru a disgwylir y bydd yr Arolwg proffil uchel hwn yn cael ei gynnal o dan ddeddfwriaeth newydd, gydag adroddiad terfynol i’w gyflwyno ym mis Gorffennaf 2023.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (CFfDLC) yn dod at ddiwedd ei Raglen Arolygon Etholiadol gywasgedig bresennol a ddechreuodd yn 2017. Yng nghanol 2021, bydd yn dechrau ar baratoadau ar gyfer y rhaglen 10 mlynedd nesaf, a bydd yn dechrau ar waith ymgysylltu ac ymgynghori â’i randdeiliaid er mwyn galluogi’r cyfnod adolygu newydd i ddechrau yn dilyn Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru yn 2022. Mae CFfDLC yn bwriadu creu ffyrdd newydd o gynyddu gwybodaeth y cyhoedd am waith a rôl y Comisiwn, yn ogystal â gwella hygyrchedd ei waith.

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer dau Swyddog Cymorth Tîm i weithio fel rhan o dîm CFfG ar gyfer yr arolwg nesaf o Etholaethau Seneddol. 

Disgrifiad o’r swydd

Bydd yn ofynnol i chi fod yn rhan o “wyneb cyhoeddus” y Comisiwn, drwy gysylltu â’n cyflenwyr yn rheolaidd, yn ogystal â chysylltu â rhanddeiliaid i gael gwybodaeth a derbyn galwadau ffôn gan y cyhoedd, gan ateb ymholiadau lle bo hynny’n briodol.

Byddwch yn trefnu ac yn dosbarthu adroddiadau erbyn eu dyddiadau cau perthnasol ac yn sicrhau bod yr Ysgrifenyddiaeth yn bodloni ei thargedau ymateb ar gyfer gohebiaeth (a fydd yn cynnwys trefnu i adroddiadau a chynrychiolaethau gael eu cyfieithu).

Byddwch hefyd yn cydweithio â’ch rheolwr llinell i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen Cyfathrebu ac Ymgysylltu, gan gynnwys trefnu gwrandawiadau cyhoeddus, sesiynau ymgynghori a sesiynau briffio i randdeiliaid.

Cyfrifoldebau

Byddwch yn gyfrifol am :

 • Cofnodi a monitro cynrychiolaethau sy’n cael eu derbyn, trefnu iddynt gael eu cyfieithu, paratoi ar gyfer eu cyhoeddi a chofnodi cynrychiolaethau ar gronfa ddata’r Comisiwn, a rhoi gwybod i reolwyr ar unwaith am unrhyw broblemau neu oedi a all godi;
 • Agor, cofnodi a dosbarthu post sy’n cael ei dderbyn, a dosbarthu post sy’n cael ei anfon;
 • Dyletswyddau prynu cyffredinol drwy’r gronfa ddata Prynu – paratoi archebion prynu ar gyfer eitemau cyffredinol, offer swyddfa, cyfieithiadau, argraffu, cyngor cyfreithiol, llogi ceir ac ati;
 • Cyfrannu at ymrwymiad y Comisiwn i ddatblygu cynaliadwy drwy ailgylchu a defnyddio adnoddau’n ystyrlon;
 • Derbyn galwadau ffôn ac ateb ymholiadau, lle bo hynny’n bosibl.  Trosglwyddo galwadau i’r cydweithwyr priodol pan nad ydych yn gallu ateb ymholiad;
 • Helpu i baratoi llythyron i’w dosbarthu, a dosbarth adroddiadau’n brydlon;
 • Helpu i roi Hysbysiadau Cyhoeddus a Datganiadau i’r Wasg yn y cyfryngau;
 • Helpu i gydlynu a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd CFfDLC a CFfG;
 • Helpu i drefnu Gwrandawiadau Cyhoeddus CFfG, archebu gwestai a gwneud trefniadau teithio.  Bydd rhywfaint o deithio yn ofynnol;
 • Gwaith ffeilio cyffredinol ar gyfer CFfDLC a CFfG;
 • Dyletswyddau cyffredinol eraill sy’n gymesur â’r radd, yn unol â chyfarwyddiadau.

Darllenwch y Disgrifiad o’r Swydd sy’n atodedig i ganfod manylion pellach am y rôl, pwy rydym ni’n chwilio amdano a’r meini prawf y byddwn yn asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais a dymunwn bob llwyddiant i chi.

Ymddygiadau

Cewch eich asesu yn erbyn yr ymddygiadau hyn yn ystod y broses ddethol:

 • Cydweithio
 • Rheoli gwasanaeth o ansawdd da
 • Cyfarthrebu a dylanwadu

Buddion

 • Dysgu a datblygu wedi’u teilwra i’ch rôl
 • Amgylchedd lle ceir opsiynau gweithio hyblyg
 • Diwylliant sy’n annog cynhwysiant ac amrywiaeth
 • Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • 31 Diwrnod o Wyliau Blynyddol y flwyddyn

Pethau y mae angen i chi wybod amdanynt

Diogelwch

Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus basio gwiriad diogelwch datgelu a gwahardd.

Mae’n rhaid i bobl sy’n gweithio gydag asedau’r llywodraeth gwblhau gwiriadau Safonol diogelwch personél sylfaenol.

Manylion y broses ddethol

Mae’r swydd wag hon yn defnyddio Proffiliau Llwyddiant, a bydd yn asesu’ch Ymddygiadau a Phrofiad.

Os byddwch yn llwyddo yn y cam llunio’r rhestr fer, cewch eich gwahodd i’r cam dethol terfynol sy’n cynnwys cyfweliad.

Dim ond os byddwch yn mynychu cyfweliad y bydd adborth yn cael ei ddarparu.

Gofynion o ran cenedligrwydd

Yn agored i wladolion y DU, Y Gymanwlad a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) a rhai gwladolion nad ydynt yn yr AEE. Ceir rhagor o fanylion ar b’un a allwch chi ymgeisio yma.

Gweithio i’r Gwasanaeth Sifil

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil yn pennu’r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan weision sifil.

Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored, fel yr amlinellir yn
egwyddorion recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae’r Gwasanaeth Sifil yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal.

Mae cynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy’n bodloni’r meini prawf dethol sylfaenol.

 Pwynt cyswllt ar gyfer ymgeiswyr

Enw : Tom Jenkins

E-bost : swyddi@ffiniau.cymru

Ffôn : 02920 464819

Dylid anfon ceisiadau (CV a llythyr eglurhaol sy’n cynnwys sut rydych yn arddangos y Proffiliau Llwyddiant) drwy’r e-bost i swyddi@ffiniau.cymru erbyn 11:59pm 16 Rhagfyr 2020.

Lawrlwytho Dogfen