Bywgraffiadau

Mr Huw Vaughan Thomas CBE

Treuliodd Huw Vaughan Thomas CBE ei flynyddoedd cynnar yn Abertridwr. Cafodd ei addysg yn Essex, ac astudiodd Hanes Modern ym Mhrifysgol Durham a Gwyddorau Rheoli yn City University, Llundain. Mae’n Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac yn Aelod Anrhydeddus o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

Mae Huw wedi gweithio mewn nifer o rolau yn y sector cyhoeddus, yn yr Adran Gyflogaeth a Gwasanaethau’r Gweithlu i ddechrau, gan gynnwys Cyfarwyddwr Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin Lloegr a Chyfarwyddwr Cymru. Ym 1991, cafodd ei benodi yn Brif weithredwr Cyngor Sir Gwynedd, ac yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol daeth yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych.

Cyn cael ei benodi yn Archwilydd Cyffredinol Cymru yn 2010, bu Huw yn rhedeg ei gwmni ymgynghori ei hun gan arbenigo mewn llywodraethu a gwerthuso polisi. Hefyd, bu’n gwasanaethu mewn nifer o sefydliadau’r sector cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y Hearing Aid Council, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw, Cyngor Cymdeithas y Cyfreithwyr a’r Bwrdd Parôl.  Roedd yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a bu’n gadeirydd Cronfa’r Loteri Fawr yng Nghymru.

Dyfarnwyd CBE iddo am wasanaethau i Archwilio Cyhoeddus ac Atebolrwydd yng Nghymru yn 2018; mae Huw yn byw yng Ngogledd Cymru ac mae’n Ddarllenydd yr Eglwys yng Nghymru.

Mr Sam A Hartley

Mae Sam Hartley yn uwch arweinydd profiadol yn y sector cyhoeddus, sy’n arbenigo mewn gweithio i gyrff hyd braich annibynnol. Mae ei gefndir yn y meysydd cyfansoddiadol a rheoleiddiol ac mae’n arwain corff hyd braich cynghorol yn y sector awyrennau ar hyn o bryd.

Cyn ymgymryd â’r rôl hon, arweiniodd Comisiwn Ffiniau Lloegr, gan gyflawni’r arolwg mwyaf diweddar o ffiniau Seneddol yn hwyr yn 2018. Mae hefyd wedi dal swyddi uwch ym maes gofal iechyd, rheoleiddwyr cyfansoddiadol ac etholiadol, yn ogystal ag yn Swyddfa’r Cabinet.

Mae’n aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Risg Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ac mae’n Gadeirydd y Llywodraethwyr yn ysgol ei blant

Mrs Justice Jefford DBE

Cafodd Meistres Ustus Jefford DBE ei geni a’i magu yn Abertawe.  Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun yr Olchfa yn Abertawe cyn astudio’r gyfraith yn Neuadd y Fonesig Margaret, Rhydychen, ac ym Mhrifysgol Virginia, lle’r oedd yn Ysgolor Fulbright.

Galwyd Meistres Ustus Jefford i’r Bar gan Gray’s Inn ym 1986 a bu’n ymarfer yn Siambrau Keating yn Llundain, gan arbenigo mewn cyfraith adeiladu a pheirianneg.  Cafodd ei phenodi yn Gofiadur yn 2007 ac yn Gwnsler y Frenhines yn 2008.  Fe’i penodwyd yn Farnwr yr Uchel Lys yn 2016.  Yn 2020, cafodd ei phenodi yn Farnwr Llywyddol Cylchdaith Cymru.  

Mae Meistres Ustus Jefford wedi cadw ei chysylltiadau â Chymru drwy ei haelodaeth faith yng Nghorâl Cymry Llundain a’i hymglymiad â Chymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain ac Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies.