Bywgraffiadau

Andrew Clemes

Comisiynydd Cynorthwyol

Mae Andrew Clemes yn Farnwr rhan-amser yn eisteddiadau’r Tribiwnlys Haen Gyntaf yn y Siambr Hawliau Cymdeithasol i wrando apeliadau yn erbyn penderfyniadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ynglŷn â budd-daliadau’n gysylltiedig ag anabledd a ffitrwydd i weithio. Mae hefyd yn eistedd fel Barnwr yn y Siambr Mewnfudo a Lloches lle mae’n gwrando apeliadau yn erbyn penderfyniadau’r Swyddfa Gartref, a’r Tribiwnlys Digolledu am Anafiadau Troseddol lle mae’n gwrando apeliadau yn erbyn penderfyniadau’r Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol. 

Yn ogystal, mae Andrew yn cadeirio pwyllgorau addasrwydd i ymarfer Tribiwnlys yr Ymarferwyr Meddygol, mae’n aelod lleyg ar gyfer pwyllgorau tebyg yn y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn Asesydd Cyfreithiol ar gyfer y Cyngor Fferyllol Cenedlaethol. Mae hefyd yn Gadeirydd sydd wedi Ymgymhwyso yn y Gyfraith ar gyfer gwrandawiadau Camymddygiad yr Heddlu yng Nghymru, Dwyrain Lloegr a Gogledd Ddwyrain Lloegr. Mae’n gyn-banelydd lleyg ar gyfer y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae’n Aelod Annibynnol ar gyfer gwrando Cwynion Gwasanaeth ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn. Roedd Andrew yn Diwtor y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe hyd at 2020, ac roedd yn Fargyfreithiwr yn ymgymryd ag achosion Troseddol hyd at 2001. Cafodd ei alw i’r Bar ym 1984 ac mae’n aelod o Gray’s Inn. Mae’n byw gyda’i deulu yn Abertawe.

Dr Gwenllian Lansdown Davies

Comisiynydd Cynorthwyol

Daw Dr Gwenllian Lansdown Davies o Fangor yn wreiddiol ond bellach mae’n byw gyda’i gŵr a phedwar o blant yn Llanerfyl, Powys. Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a bu’n byw am gyfnod yn Galicia a Brwsel cyn cwblhau MScEcon a Doethuriaeth mewn Theori Wleidyddol ym Mhrifysgol Caerdydd lle bu’n addysgu fel tiwtor gwleidyddiaeth hefyd. Ar ôl cael ei hethol i gynrychioli Glan yr Afon ar Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, gweithiodd fel Rheolwr Swyddfa i Leanne Wood AS yn y Rhondda cyn cael ei phenodi yn Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007. Yn 2011, cafodd ei phenodi yn Swyddog Cyhoeddiadau ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle’r oedd yn gyfrifol am ei gyfnodolyn ymchwil, ‘Gwerddon’. Daeth yn Brif Weithredwr y Mudiad Meithrin ym Medi 2014. Mae’r Mudiad Meithrin yn sefydliad gwirfoddol, ac yn brif ddarparwr a galluogwr gofal ac addysg cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar yn y sector gwirfoddol, gyda dros 1000 o leoliadau (cylchoedd chwarae / grwpiau rheini a phlant bach cyfrwng Cymraeg / grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd) ledled y wlad. Mae Gwenllian yn Ymddiriedolwr gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae’n gwirfoddoli yn ei Chylch Meithrin lleol ar y pwyllgor.

Steven Phillips

Comisiynydd Cynorthwyol

Roedd Steven Phillips yn Brif Weithredwr ac yn Swyddog Cofrestru Etholiadol/Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot am 11 o flynyddoedd hyd nes iddo ymddeol ar ddiwedd 2020. Cyn hynny, roedd ganddo uwch swyddi yng Nghyngor Sir Caerdydd, Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Gymreig cyn datganoli. Yn gynharach yn ei yrfa, bu’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau gyda Llywodraeth y DU yn Llundain, Gogledd Ddwyrain Lloegr a dramor, gan gynnwys polisi masnach, adfywio trefol a rheoleiddio ariannol.

Mae’n byw yng Nghaerdydd ac mae ganddo Radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Dr Arun Midha

Comisiynydd Cynorthwyol

Cafodd Arun ei fagu yn Nhregŵyr a bu’n astudio mewn nifer o Brifysgolion (Abertawe, Caerdydd a Rhydychen), a chwblhaodd Ddoethuriaeth yn y 1990au. Ar ôl treulio nifer o flynyddoedd yn y sector Prifysgol, gyda Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn gyntaf, ac yna yng Nghaerdydd, mae Arun wedi adeiladu portffolio o rolau fel aelod anweithredol ac aelod lleyg ym meysydd rheoleiddio, safonau, llywodraethu, iechyd ac addysg. Ar hyn o bryd mae’n aelod lleyg ar y Pwyllgor Dethol ar Safonau, Tŷ’r Cyffredin, yn Gadeirydd Annibynnol Adolygiadau Ôl-weithredol o ofal iechyd parhaus yng Nghymru a Lloegr, ac yn aelod o’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol. Mae rolau blaenorol wedi cynnwys bod yn aelod o’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gwasanaethu fel ei Drysorydd, ac yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae Arun wedi gwasanaethu fel Ynad Heddwch ac roedd hefyd yn Uwch Siryf De Morgannwg yn 2012. Yn ogystal, roedd Arun yn Ymddiriedolwr ymddiriedolaeth elusennol rygbi Cymru. Mae’n Llywodraethwyr yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr ac yn Asesydd Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Mae’n gefnogwr brwd Elusennau Achub y Plant a Street Child United. Mae’n ddeiliad tocyn tymor gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe. 

Mr Huw Vaughan Thomas CBE

Treuliodd Huw Vaughan Thomas CBE ei flynyddoedd cynnar yn Abertridwr. Cafodd ei addysg yn Essex, ac astudiodd Hanes Modern ym Mhrifysgol Durham a Gwyddorau Rheoli yn City University, Llundain. Mae’n Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac yn Aelod Anrhydeddus o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

Mae Huw wedi gweithio mewn nifer o rolau yn y sector cyhoeddus, yn yr Adran Gyflogaeth a Gwasanaethau’r Gweithlu i ddechrau, gan gynnwys Cyfarwyddwr Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin Lloegr a Chyfarwyddwr Cymru. Ym 1991, cafodd ei benodi yn Brif weithredwr Cyngor Sir Gwynedd, ac yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol daeth yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych.

Cyn cael ei benodi yn Archwilydd Cyffredinol Cymru yn 2010, bu Huw yn rhedeg ei gwmni ymgynghori ei hun gan arbenigo mewn llywodraethu a gwerthuso polisi. Hefyd, bu’n gwasanaethu mewn nifer o sefydliadau’r sector cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y Hearing Aid Council, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw, Cyngor Cymdeithas y Cyfreithwyr a’r Bwrdd Parôl.  Roedd yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a bu’n gadeirydd Cronfa’r Loteri Fawr yng Nghymru.

Dyfarnwyd CBE iddo am wasanaethau i Archwilio Cyhoeddus ac Atebolrwydd yng Nghymru yn 2018; mae Huw yn byw yng Ngogledd Cymru ac mae’n Ddarllenydd yr Eglwys yng Nghymru.

Mr Sam A Hartley

Mae Sam Hartley yn uwch arweinydd profiadol yn y sector cyhoeddus, sy’n arbenigo mewn gweithio i gyrff hyd braich annibynnol. Mae ei gefndir yn y meysydd cyfansoddiadol a rheoleiddiol ac mae’n arwain corff hyd braich cynghorol yn y sector awyrennau ar hyn o bryd.

Cyn ymgymryd â’r rôl hon, arweiniodd Comisiwn Ffiniau Lloegr, gan gyflawni’r arolwg mwyaf diweddar o ffiniau Seneddol yn hwyr yn 2018. Mae hefyd wedi dal swyddi uwch ym maes gofal iechyd, rheoleiddwyr cyfansoddiadol ac etholiadol, yn ogystal ag yn Swyddfa’r Cabinet.

Mae’n aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio a Risg Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ac mae’n Gadeirydd y Llywodraethwyr yn ysgol ei blant

Mrs Justice Jefford DBE

Cafodd Meistres Ustus Jefford DBE ei geni a’i magu yn Abertawe.  Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun yr Olchfa yn Abertawe cyn astudio’r gyfraith yn Neuadd y Fonesig Margaret, Rhydychen, ac ym Mhrifysgol Virginia, lle’r oedd yn Ysgolor Fulbright.

Galwyd Meistres Ustus Jefford i’r Bar gan Gray’s Inn ym 1986 a bu’n ymarfer yn Siambrau Keating yn Llundain, gan arbenigo mewn cyfraith adeiladu a pheirianneg.  Cafodd ei phenodi yn Gofiadur yn 2007 ac yn Gwnsler y Frenhines yn 2008.  Fe’i penodwyd yn Farnwr yr Uchel Lys yn 2016.  Yn 2020, cafodd ei phenodi yn Farnwr Llywyddol Cylchdaith Cymru.  

Mae Meistres Ustus Jefford wedi cadw ei chysylltiadau â Chymru drwy ei haelodaeth faith yng Nghorâl Cymry Llundain a’i hymglymiad â Chymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain ac Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies.